Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ghmymsgu/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ghmymsgu/public_html/wp-includes/blocks.php on line 20
Статут Української Православної Церкви – Новини Полтавської Єпархії

Статут Української Православної Церкви

IV Єпархії

1. Українська Православна Церква поділяється на єпархії – місцеві церкви, які очолюються єпархіальними архієреями і об’єднують єпархіальні установи, благочиння, парафії, монастирі, подвір’я, духовні навчальні заклади, братства, сестринства, місії.

2. Єпархія створюється за рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви з подальшим затвердженням Собором єпископів Української Православної Церкви.

3. Межі єпархій на території України визначаються Священним Синодом Української Православної Церкви з подальшим затвердженням Собором єпископів Української Православної Церкви.

4. У кожній єпархії існують органи єпархіального управління, які діють в межах, визначених канонами і даним Статутом.

5. Для задоволення церковних потреб в єпархіях можуть бути створені необхідні установи, діяльність яких регламентується Положеннями (Статутами), затвердженими Синодом.

VII.Б. єпархіальні збори

28. Єпархіальні збори, очолюване єпархіальним архієреєм, є органом управління єпархією.

29. До складу Єпархіальних зборів входять представники кліру, чернецтва та мирян, які проживають на території єпархії.

30. Єпархіальні збори скликаються єпархіальним архієреєм на його розсуд, але не рідше одного разу на рік. Процедура обрання членів Єпархіальних зборів визначається єпархіальним радою.

31. Єпархіальні збори:

а) обирають делегатів на Собори;

б) обирають членів Єпархіальної ради;

в) створює необхідні єпархіальні установи, і піклуються про їх фінансове забезпечення;

г) виробляє загальноєпархіальних правила і приписи згідно з постановами Соборів і рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви;

д) спостерігає за єпархіальної життям;

е) заслуховує повідомлення про стан єпархії, про роботу єпархіальних установ, про життя монастирів і приймають відповідно до їх рішення.

32. Головою Єпархіальних зборів є єпархіальний архієрей. Єпархіальні збори обирає заступника голови і секретаря. Заступник голови може керувати зборами за вказівкою голови. Секретар відповідальний за підготовку журналів засідання Єпархіальних зборів.

33. Кворум зборів складає більшість (більше половини) членів. Рішення приймаються більшістю голосів. У разі рівності переважає голос голови.

34. Єпархіальні збори працює відповідно до прийнятого регламенту.

35. Журнали засідань Єпархіальних зборів підписують голова, його заступник, секретар та обрані для цього два члена зборів

VII.В. Єпархіальна рада

36. Єпархіальна рада, очолюваний єпархіальним архієреєм, є органом управління єпархією. Єпархіальна рада підзвітна єпархіальному архієрею і єпархіальним зібранням.

37. Єпархіальна рада створюється з благословення єпархіального архієрея і складається не менш ніж з чотирьох осіб в пресвітерському сані, половина з яких призначається єпархіальним архієреєм, а інші обираються єпархіальні збори на один рік.

38. Головою Єпархіальної ради є єпархіальний архієрей.

39. Єпархіальна рада засідає регулярно, але не рідше одного разу в квартал.

40. Кворум Єпархіальної ради складає більшість (більше половини) членів.

41. Єпархіальна рада працює на підставі порядку денного, поданої головою.

42. Голова керує засіданням відповідно до прийнятого регламенту.

43. Єпархіальний архієрей призначає секретаря Єпархіальної ради з його членів. Секретар відповідальний за підготовку необхідних для ради матеріалів і складання журналів засідань.

44. Якщо при розборі справи виникають розбіжності, то справа вирішується більшістю голосів; за однакової кількості голосів перевага має голос голови.

45. Журнали засідань Єпархіальної ради підписуються усіма її членами.

46. ​​Єпархіальна рада:

а) виконує рішення Єпархіальних зборів, які належать до відання ради, звітує перед ним про виконану роботу;

б) встановлює процедуру обрання членів Єпархіальних зборів;

в) готує засідання Єпархіальних зборів, включаючи пропозиції по порядку денному;

г) представляє Єпархіальному зборам свої річні звіти;

д) визначає межі благочинь і парафій;

е) розглядає звіти благочинних та приймає відповідні рішення;

е) спостерігає за діяльністю парафіяльних рад;

ж) спостерігає за діяльністю єпархіальних установ;

з) розглядає плани будівництва, капітального ремонту та реставрації храмів;

і) розглядає плани на будівництво, капітальний ремонт та реставрацію храмів;

й) веде облік храмів, молитовних будинків, каплиць та іншого майна, яке перебуває у власності та користуванні структурних підрозділів єпархії;

к) сприяє підготовці ювілейних заходів, загальноєпархіальних святкувань та іншим важливим подіям;

л) вирішує будь-які інші справи, які єпархіальний архієрей направляє в Єпархіальна рада.

47. Члени Єпархіальної ради, особисто зацікавлені в розслідуванні справи, або такі, які мають сімейні стосунки з підсудним, судити не можуть. В такому випадку Єпархіальна рада приймає відповідне рішення.

48. Рішення щодо судових справ приймаються більшістю голосів. Голосування починається з наймолодшого члена ради. Якщо член ради не згоден з прийнятим рішенням, він має право письмово викласти свою думку. Окремі думки не оголошуються.

49. Рішення єпархіального суду можуть бути оскаржені у вищій інстанції церковного суду.

50. Рішення щодо судових питань відразу заносяться до протоколу, який підписують усі члени Ради, що брали участь в судовому розгляді.

51. Єпархіальна рада є компетентною, щоб судити в справах по звинуваченню кліриків і мирян в православній вірі, в порушеннях канонічних і моральних норм, а також щодо проблем церковного шлюбу і розлучення, суперечок між духовенством і парафіяльними службовими особами, щодо всіх інших питань, які стосуються церковного правопорядку.

52. Єпархіальна рада здійснює право церковного суду згідно з прийнятою процедурою церковного судочинства.

VII.Г. Управління єпархій та інші єпархіальні установи

53. Управління єпархій та інші єпархіальні установи покликані допомагати єпархіальному архієрею у здійсненні місіонерської, видавничої, інформаційної, соціально-благодійної, освітньо-виховної, будівельно-реставраційної, господарської діяльності тощо.

54. Єпархіальний архієрей здійснює вище начальницьку спостереження за їх роботою і призначає працівників, згідно зі штатним розкладом.

55. Діяльність єпархіальних установ регламентується положеннями прийнятими Священним Синодом Української Православної Церкви, і розпорядженнями єпархіального архієрея.